Περιορισμοί στην Παραλαβή Αποβλήτων

  1. Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οικιακής προέλευσης θα γίνονται αποδεκτά σε περιορισμένες ποσότητες (για παράδειγμα 50kg ανά επίσκεψη ανά άτομο και μέγιστο 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών από κάθε ένα νοικοκυριό). Σε καμία περίπτωση, σε κανένα Πράσινο Σημείο δεν θα γίνονται αποδεκτά ΑΕΚΚ που δεν έχουν οικιακή προέλευση όπως, και προέρχονται από Εργολήπτες, Βιομηχανίες, μεταφορείς skip και άλλους Επαγγελματίες.

  2. Μη Αποδεκτά Απόβλητα

Τα πιο κάτω ρεύματα αποβλήτων/υλικών δεν γίνονται αποδεκτά σε κανένα Πράσινο Σημείο:

  • εμπορικά απόβλητα (Commercial Green and Cardboard Waste). Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος διαχείρισης τους θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο.
  • κλινικά απόβλητα, απόβλητα αμιάντου, απόβλητα γυψοσανίδων και σύμμικτα οργανικά οικιακά απόβλητα κουζίνας και τρόφιμα. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος διαχείρισης τους θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο.
  • υγρά επικίνδυνα απόβλητα οικιακής χρήσης και προέλευσης (παρασιτοκτόνα, βενζίνη, ντίζελ, οινόπνευμα ή άλλα χημικά προϊόντα). Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος διαχείρισης τους θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο.
  • παλαιά ή καινούρια ελαστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος διαχείρισης τους θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο.
  • Σε καμία περίπτωση, σε κανένα Πράσινο Σημείο, υγρά επικίνδυνα απόβλητα όπως, παρασιτοκτόνα, βενζίνη, ντίζελ, οινόπνευμα ή άλλα χημικά προϊόντα, δεν γίνονται αποδεκτά και ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν εναποτίθενται τέτοιου είδους απόβλητα στα Πράσινα Σημεία.