Διαδικασία Παραλαβής

  1. Θα παραλαμβάνονται από τον τοπικό πληθυσμό (προέλευση από οικιακή χρήση) απόβλητα σύμφωνα με την Παράγραφο 4  χωρίς οποιαδήποτε χρέωση στην πύλη εισόδου (gate fee).
  2. Πράσινα απόβλητα που προέρχονται από Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες, μπορούν να παραδίδονται στα Πράσινα Σημεία. Σε περίπτωση που θα παραδοθούν μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να γίνεται η εκ των προτέρων ενημέρωση του Αναδόχου για να διασφαλίζεται ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος για προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων.
  3. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα παραλαμβάνει απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.